Ponedeljek, 10. junij 2019

Javni razpis za kandidata za mladega raziskovalca (m/ž) za leto 2019

 

od 10.6.2019 do 5.7.2019.

 

Na podlagi 112. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Ur. l. RS, št. 52/16 in 79/17) ter Obvestila Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije o potrditvi izbranih kandidatov za mentorje mladim raziskovalcem v letu 2019, št. 6316-15/2018-82, z dne 24. 5. 2019, razpisuje Inštitut za novejšo zgodovino

prosto delovno mesto mladega raziskovalca (m/ž)

pri izbranem mentorju za leto 2019 na raziskovalnem področju:

6.01 ZGODOVINOPISJE; Gospodarska zgodovina.

Pogoji:

Kandidat za mladega raziskovalca mora izpolnjevati naslednje pogoje:

ima najmanj univerzitetno izobrazbo ustrezne smeri, doseženo po študijskem programu, sprejetem v Republiki Sloveniji pred 11. junijem 2004, in povprečno oceno vseh izpitov in vaj (brez diplome) najmanj 8,00 ter izpolnjuje pogoje za vpis na podiplomski študij tretje stopnje, ali

ima izobrazbo, doseženo po študijskem programu druge stopnje ustrezne smeri, sprejetem v Republiki Sloveniji po 11. juniju 2004, in povprečno oceno vseh izpitov in vaj na študijskem programu prve stopnje in študijskem programu druge stopnje najmanj 8,00 (upošteva se tudi ocena diplomskega in magistrskega dela) ali

ima magisterij, dosežen po magistrskem študijskem programu, sprejetem v Republiki Sloveniji pred 11. junijem 2004, ali

ima glede na prvo, drugo in tretjo alinejo primerljivo izobrazbo, doseženo na univerzah v tujini, in

starost do vključno 28 let (upošteva se letnica rojstva); starostna meja se dvigne nad 28 let, če je kandidat brez finančne podpore že opravil eno oziroma dve leti podiplomskega študija tretje stopnje, in sicer se za vsak opravljen letnik doda eno leto.

Če se kandidat za mladega raziskovalca ob sklenitvi pogodbe vpisuje v drugi oziroma tretji letnik študijskega programa tretje stopnje, povprečna ocena dodiplomskega študija po študijskem programu, sprejetem v Republiki Sloveniji pred 11. junijem 2004, oziroma povprečna ocena vseh izpitov in vaj študijskega programa prve stopnje in študijskega programa druge stopnje ni pomembna. Če ima kandidat opravljen magisterij, dosežen po magistrskem študijskem programu, sprejetem v Republiki Sloveniji pred 11. junijem 2004, povprečna ocena dodiplomskega študija ni pomembna.

Če je kandidat za mladega raziskovalca izkoristil dopust iz naslova zavarovanja za starševsko varstvo v trajanju najmanj šestih mesecev, pri čemer se za enega otroka upošteva eno leto, se starostna meja dvigne nad 28 let. Enako velja za daljšo, najmanj šestmesečno dokumentirano bolezensko odsotnost kandidata.

Agencija za raziskovalno dejavnost RS ne financira kandidatov za mlade raziskovalce, ki se ob podpisu pogodbe vpisujejo v dodatno leto študijskega programa tretje stopnje oziroma so navedeni status že izkoristili, kandidatov, ki so prek agencije že bili financirani v programu mladih raziskovalcev, in kandidatov, ki že imajo opravljen doktorat znanosti.

Kandidat mora imeti znanje enega tujega jezika na višji ravni in enega tujega jezika na nižji ravni.

Merila za ocenjevanje kandidatov so:

Za izbor kandidata za mladega raziskovalca se uporabljajo sledeča merila:

povprečna ocena vseh izpitov in vaj (brez diplome) na univerzitetnem študijskem programu, sprejetem v Republiki Sloveniji pred 11. junijem 2004, oziroma na študijskem programu prve stopnje in študijskem programu druge stopnje; opravljenih mora biti najmanj 80 odstotkov vseh izpitov in vaj;

že zaključen magisterij, dosežen po magistrskem študijskem programu, sprejetem v Republiki Sloveniji pred 11. junijem 2004;

vpis v študijski program tretje stopnje;

prejete nagrade oziroma priznanja;

objavljeni članki;

sodelovanje pri raziskovalnem delu;

ocena razgovora s kandidatom.

Vrednotenje vsakega izmed zgoraj naštetih meril je razvidno iz priloženega obrazca »Potrdilo in ocenjevalni list«. Mentor bo preveril izpolnjevanje pogojev kandidatov in jih pisno ocenil glede na postavljena merila.

Prijavi morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:

življenjepis v vezani obliki;

v celoti izpolnjen in podpisan prijavni obrazec – Obrazec  INZ-MR-2019;

pisno izjavo kandidata, da bo diplomiral do vključno 16. 9. 2019 in predložil potrdilo o opravljeni diplomi do istega dne (samo za kandidate, ki na dan prijave na razpis še ne bodo diplomirali) – Obrazec IZJAVA št. 1;

pisno izjavo kandidata o varovanju osebnih podatkov – Obrazec IZJAVA št. 2;

pisno izjavo kandidata, da še ni bil financiran v programu mladih raziskovalcev – Obrazec IZJAVA št. 3;

dokazilo o izobrazbi:

fotokopijo dokazila o opravljeni diplomi in priloge k diplomi, doseženi po študijskem programu, sprejetem v Republiki Sloveniji pred 11. junijem 2004, ali fotokopijo dokazila o opravljeni diplomi in priloge k diplomi po študijskem programu prve stopnje in študijskem programu druge stopnje, oziroma fotokopijo potrdila o zagovoru magisterija, doseženega po magistrskem študijskem programu, sprejetem v Republiki Sloveniji pred 11. junijem 2004;

fotokopijo dokazila o opravljenih diplomah in prilog k diplomama prve in druge stopnje, doseženih po študijskem programu, sprejetem v Republiki Sloveniji po 11. juniju 2004, oziroma potrdilo o zagovoru, opravljenih izpitih in vajah, če mlademu raziskovalcu diploma še ni bila podeljena;

v primeru, če se kandidat v študijskem letu 2019/2020 vpisuje v drugi letnik doktorskega študija ob prijavi priloži potrdilo o vpisu v prvi letnik doktorskega študija in dokazilo o že opravljenih obveznostih.

Če kandidat za mladega raziskovalca ni diplomiral ali zagovarjal diplomskega dela, mora imeti ob prijavi opravljenih vsaj 80 % vseh izpitov in vaj s povprečno oceno najmanj 8,00 (na dve decimalki natančno) ter prijavnemu obrazcu priložiti:

izpis ocen opravljenih študijskih obveznosti z ocenami študijskih programov obeh stopenj s povprečno oceno izračunano z ocenama diplomskega in magistrskega dela, doseženih po študijskem programu, sprejetem v Republiki Sloveniji po 11. juniju 2004 ter

do 16. 9. 2019 mora predložiti dokazila o diplomiranju: potrdilo o opravljenem zagovoru in izpis ocen vseh opravljenih študijskih obveznosti na študijskih programih obeh stopenj s povprečno oceno najmanj 8,00, upoštevajoč oceni diplomskega in magistrskega dela.  

v primeru, da kandidat za mladega raziskovalca ni opravil študijskega programa prve stopnje oziroma študijskega programa druge stopnje oziroma magistrskega študija v Republiki Sloveniji, mora RO pred podpisom pogodbe poslati še:

uradni prevod in fotokopijo univerzitetne diplome ali fotokopijo diplome študijskega programa prve stopnje oziroma študijskega programa druge stopnje ali

uradni prevod in fotokopijo znanstvenega magisterija, ter

odločbo visokošolskega zavoda o priznavanju tujega izobraževanja za namen izobraževanja v Republiki Sloveniji in

pretvorbo povprečne ocene vseh izpitov in vaj študijskega programa prve stopnje oziroma študijskega programa druge stopnje glede na sistem ocenjevanja, ki se izvaja na visokošolskih zavodih v Republiki Sloveniji, ki jo pripravi RO, kjer se izvaja usposabljanje, upoštevaje sistem ocenjevanja v tujini opravljenega izobraževanja.

originalno dokazilo o povprečni oceni vseh izpitov in vaj (brez diplome) na univerzitetnem študijskem programu, sprejetem v Republiki Sloveniji pred 11. junijem 2004, oziroma na študijskem programu prve stopnje in študijskem programu druge stopnje;

potrdilo o državljanstvu (fotokopija osebne izkaznice ali potnega lista),

potrdilo o znanju enega tujega jezika na višji ravni in enega tujega jezika na nižji ravni (prednost bodo imeli kandidati z znanjem nemščine),

dokazila o prejetih nagradah in priznanjih, v kolikor so prejeli nagrade in priznanja,

dokazila o avtorstvu ali soavtorstvu znanstvenih člankov, v kolikor so avtorji ali soavtorji znanstvenih člankov,

kopijo lastnega zgodovinopisnega besedila po lastni izbiri (diplomsko delo, seminarska naloga, znanstveni članek),

opis dosedanjega sodelovanju pri raziskovalnem delu, v kolikor so sodelovali pri takem delu,

potrdilo o koriščenju dopusta iz naslova zavarovanja za starševsko varstvo v trajanju najmanj šestih mesecev, potrdilo o daljši, najmanj šestmesečni dokumentirani bolezenski odsotnosti. Če je kandidat za mladega raziskovalca izkoristil starševski dopust – pri čemer se za enega otroka upošteva 1 leto – se starostna meja dvigne nad 28 let. Enako velja za daljšo, več kot šestmesečno dokumentirano bolezensko odsotnost kandidata.

Tujci oz. kandidati za mladega raziskovalca, ki bodo kandidirali na tem razpisu morajo do 16. 9. 2019 imeti urejeno vso potrebno dokumentacijo za zaposlitev v Republiki Sloveniji, kar zagotavljajo s predložitvijo Obrazca IZJAVA št. 1.

Čas sklenitve delovnega razmerja:

Usposabljanje mladega raziskovalca se bo predvidoma začelo 1. 10. 2019 oz. z datumom, ki ga bo določila Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS s pogodbo o usposabljanju MR.

Inštitut za novejšo zgodovino bo z izbranim kandidatom sklenil delovno razmerje s polnim delovnim časom za določen čas usposabljanja za pridobitev doktorata znanosti, in sicer za čas financiranja, ki ga določa 116. člen Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti in v skladu z roki, določenimi v pogodbi o usposabljanju mladega raziskovalca:

največ štiri leta, če so vpisali študijski program tretje stopnje.

Prijave na razpis:

Kandidati lahko oddajo prijave s prilogami samo v tiskani obliki.

Kandidati naj pošljejo pisne prijave s kratkim življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev najpozneje do petka, 5. 7. 2019, s priporočeno pošto na naslov Inštitut za novejšo zgodovino, Kongresni trg 1, 1000 Ljubljana, s pripisom »NE ODPIRAJ – Prijava MR 2019«.  

Na ovojnici mora biti navedeno ime, priimek in polni naslov pošiljatelja (kandidati morajo navesti tisti naslov, na katerem bodo dosegljivi v času obveščanja o izbiri).

Za pravočasno prispele prijave na javni razpis se štejejo pošiljke, ki dospejo na poštni naslov Inštituta za novejšo zgodovino, Kongresni trg 1, 1000 Ljubljana, do vključno 5. 7. 2019.

Nepravočasne in nepopolne prijave ne bodo obravnavane.

Izbrani/e kandidati/ke bodo po zaključenem roku za prijavo na javni razpis povabljeni/e na osebni razgovor.

Izbor kandidata za mladega raziskovalca bo opravil inštitut v soglasju z izbranim mentorjem. Prijavljene kandidate bomo o izidu izbora mladega raziskovalca obvestili v roku 8 dni po zaključenem izbirnem postopku.

 

Dodatne informacije in opozorila:

Kandidat, ki bo izbran na tem razpisu, se mora posebej prijaviti na razpis za vpis v študijski program 3. stopnje v letu 2019/2020 na izbrani fakulteti. Kandidat za mladega raziskovalca, ki se do izteka vpisnega roka ne bo vpisal v zahtevani študijski program, ne bo mogel skleniti pogodbe o usposabljanju mladih raziskovalcev z Javno agencijo za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije in ne pogodbe o zaposlitvi z Inštitutom za novejšo zgodovino.

Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobite na e-naslovu: inz@inz.si. Vprašanja o vsebini in področjih raziskovanja naslovite neposredno na mentorja na naslov zarko.lazarevic@inz.si .

Ljubljana, 6. 6. 2019

                                                                                                                                                             Direktor

                                                                                                                                             dr. Damijan Guštin

 

Razpisna dokumentacija: (prenesi)

Celotno besedilo javnega razpisa,

Prijavni obrazec (Obrazec INZ-MR-2019),

Izjava št. 1,

Izjava št. 2,

Izjava št. 3,

Potrdilo in ocenjevalni list (kandidat ga ne priloži k prijavi). 

 

 

Naša spletna stran uporablja piškotke, ki se naložijo na vaš računalnik. Ali se za boljše delovanje strani strinjate z njihovo uporabo?

Več o uporabi piškotkov

Uporaba piškotkov na naši spletni strani

Pravna podlaga

Podlaga za obvestilo je spremenjeni Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list št. 109/2012; v nadaljevanju ZEKom-1), ki je začel veljati v začetku leta 2013. Prinesel je nova pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje informacij ali dostop do informacij, shranjenih na računalniku ali mobilni napravi uporabnika.

Kaj so piškotki?

Piškotki so majhne datoteke, pomembne za delovanje spletnih strani, največkrat z namenom, da je uporabnikova izkušnja boljša.

Piškotek običajno vsebuje zaporedje črk in številk, ki se naloži na uporabnikov računalnik, ko ta obišče določeno spletno stran. Ob vsakem ponovnem obisku bo spletna stran pridobila podatek o naloženem piškotku in uporabnika prepoznala.

Poleg funkcije izboljšanja uporabniške izkušnje je njihov namen različen. Piškotki se lahko uporabljajo tudi za analizo vedenja ali prepoznavanje uporabnikov. Zato ločimo različne vrste piškotkov.

Vrste piškotkov, ki jih uporabljamo na tej spletni strani

Piškotki, ki jih uporabljamo na tej strani sledijo smernicam:

1. Nujno potrebni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo uporabo nujno potrebnih komponent za pravilno delovanje spletne strani. Brez teh piškotov servisi, ki jih želite uporabljati na tej spletni strani, ne bi delovali pravilno (npr. prijava, nakupni proces, ...).

2. Izkustveni piškotki

Tovrstni piškotki zbirajo podatke, kako se uporabniki vedejo na spletni strani z namenom izboljšanja izkustvene komponente spletne strani (npr. katere dele spletne strani obiskujejo najpogosteje). Ti piškotki ne zbirajo informacij, preko katerih bi lahko identificirali uporabnika.

3. Funkcionalni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo spletni strani, da si zapomni nekatere vaše nastavitve in izbire (npr. uporabniško ime, jezik, regijo) in zagotavlja napredne, personalizirane funkcije. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletni strani.

4. Oglasni ali ciljani piškotki

Tovrstne piškotke najpogosteje uporabljajo oglaševalska in družabna omrežja (tretje strani) z namenom, da vam prikažejo bolj ciljane oglase, omejujejo ponavljanje oglasov ali merijo učinkovitost oglaševalskih akcij. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletu.

Nadzor piškotkov

Za uporabo piškotkov se odločate sami. Piškotke lahko vedno odstranite in s tem odstranite vašo prepoznavnost na spletu. Prav tako večino brskalnikov lahko nastavite tako, da piškotkov ne shranjujejo.

Za informacije o možnostih posameznih brskalnikov predlagamo, da si ogledate nastavitve.

Upravljalec piškotkov

INZ - Inštitut za novejšo zgodovino